Hướng dẫn cài đặt MISA - Thực hành lên sổ sách lập BCTC với Bộ Chứng từ Thực tế tại DN.